SPÔSOB VÝUČBY
KTO A ČO NÁS BUDE SPREVÁDZAŤ VÝUČBOU

Pracovný zošit doplňuje výučbu. Nájdete v ňom ku každej podkapitole alebo jej časti pracovný list, ktorý obsahuje otázky a úlohy týkajúce sa preberaného učiva.

Neoddeliteľnou súčasťou učebnice je multimediálne CD, ktoré tvorí podstatu interaktívnej výučby. Nájdete na ňom k jednotlivým kapitolám množstvo zhrňujúcich teórií, cvičení, kvízov, testov a hier. Vďaka nim sa výučba stáva príjemnou, pútavou, ľahko zvládnuteľnou a jedinečnou.

V učebnici nájdete postavu Tomíka Informatika, ktorý vás bude sprevádzať výučbou. Vďaka nemu si nebudete musieť robiť starosti, kedy použijete učebnicu a kedy multimediálne CD.

Presne vám povie, kedy si teóriu prečítanú z učebnice precvičíte pomocou multimediálneho cvičenia, kedy si učivo zopakujete prostredníctvom pracovných listov, kedy sa zahráte s kvízom či si vypracujete interaktívny test.

 
TEÓRIA Z UČEBNICE
ZÁKLAD PRE POCHOPENIE UČIVA
 

Na začiatku každej kapitoly je potrebná teória, ktorú si musíte pozorne prečítať. Táto teória je základom pre pochopenie preberaného učiva alebo postupu. Slúži ako príprava na multimediálne cvičenie, v ktorom si interaktívnym spôsobom overíte a precvičíte nové vedomosti. Teória spolu s cvičením je aj základom pre vypracovanie pracovných listov, kvízov a testov.

 
 
TEÓRIA Z CD
ZHRNUTIE PREBERANÉHO UČIVA
 

Po prečítaní preberaného učiva začínate pracovať s CD-čkom. Tomík vás v prvom rade navedie na prečítanie teórie, ktorá je akýmsi zhrnutím preberaného učiva z učebnice. Potom pristúpite k cvičeniu, kde si jednoduchou a ľahko zvládnuteľnou formou ešte raz vysvetlíte, precvičíte a podrobne rozoberiete danú problematiku.

 
 
CVIČENIE Z CD
PODSTATA PRE POCHOPENIE UČIVA
 

Cvičenie zohráva pri našej výučbe veľmi dôležitú úlohu. Je podstatou pre pochopenie preberaného učiva. Vďaka nemu sa stáva vyučovanie jedinečné a veľmi zábavné. Každá kapitola má svoje cvičenia. Špecifické postavenie majú kapitoly Windows, Word a Excel, ktorých cvičenia tvoria videá s ukážkou na vykonanie príslušného postupu.

 
 
PRACOVNÉ LISTY
OTÁZKY A PRAKTICKÉ ÚLOHY
 

Po prebratí a zvládnutí učiva ste schopní pracovať s pracovnými listami. Pracovné listy tvoria otázky a úlohy týkajúce sa preberaného učiva. Otázky vypracovávate priamo do pracovných listov. Špecifickú časť tvoria úlohy, ktorých vypracovanie si vyžaduje priamu prácu s počítačom. Ide hlavne o kapitoly Windows, Word a Excel.

 
 
KVÍZ Z CD
ZÁBAVNÁ FORMA OPAKOVANIA VEDOMOSTÍ
 

Kvíz je zábavná forma opakovania vedomostí. Prostredníctvom kvízu sú vám kladené otázky, na ktoré odpovedáte formou výberu správnej odpovede a, b, c alebo d. Obsahuje 12 stále sa meniacich otázok, ktoré sa týkajú príslušnej kapitoly alebo zhrnutia kapitol. Úroveň obtiažnosti jednotlivých otázok je daná ich číslom 1 - 12. Máte možnosť použiť 4 žolíkov, podobne ako v televíznej hre Milionár.

 
 
TEST Z CD
PRESKÚŠANIE VAŠICH VEDOMOSTÍ A ICH OHODNOTENIE TOMÍKOM
 

Na záver si pomocou testu preskúšate vaše vedomosti. Tak ako kvíz obsahuje 12 stále sa meniacich otázok, ktoré sa viažu k príslušnej kapitole alebo k zhrnutiam viacerých kapitol. Pri ich vypracovaní už nepoužívate žolíkov, musíte sa spoliehať len na svoje vedomosti. Po vypracovaní testu Tomík test vyhodnotí a pridelí vám príslušnú známku.

 
 
FRANTIŠEK JAKAB
GARANT PRI TVORBE UČEBNICE
 

Od roku 1998 je vedúcim Aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie – profesného združenia profesionálov v oblasti komunikačných technológií a je koordinátorom celej rady úspešných medzinárodných projektov riešených v rámci programu Leonardo da Vinci, 6. ramcového programu EU, výskumných projektov VEGA a KEGA a projektov spolupráce s ST, a.s.. Je jedným zo zakladateľov spoločnosti elfa, pôsobiacej v oblasti zavádzania komunikačných technológií do vzdelávacej praxe.

 
 

Ing. František Jakab, PhD. - je absolventom St. Peterburgskeho elektrotechnického inštitútu (1984).

Od roku 1984 pôsobil na Katedre počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach ako vysokoškolský učiteľ, kde založil a vedie Laboratórium počítačových sieti, ktoré je uznávaným centrom sieťových technológií v SR. Je iniciátorom organizácie celej rady medzinárodných odborných podujatí, konferencií a sympózií v oblasti komunikačných technológií. Je autorom niekoľko desiatok odborných článkov a publikácií v oblasti IKT.